Vitrifrigo


Vitrifrigo DP150i 12/24v 2-door fridge/freezer 150Lt
On Sale
Vitrifrigo C130L 12/24v Fridge/Freezer 133Lt

Vitrifrigo C130L 12/24v Fridge/Freezer 133Lt

$1,320.00 $1,599.00

Vitrifrigo C85i 12/24v fridge/ freezer 85L

Vitrifrigo C85i 12/24v fridge/ freezer 85L

$1,320.00 $1,599.00

Vitrifrigo C115i 12/24v Fridge 118L

Vitrifrigo C115i 12/24v Fridge 118L

$1,315.00 $1,599.00

Vitrifrigo C75L 12/24v Fridge/Freezer 75Lt

Vitrifrigo C75L 12/24v Fridge/Freezer 75Lt

$1,199.00 $1,425.00

Vitrifrigo C60i 12/24v Fridge/Freezer 60L

Vitrifrigo C60i 12/24v Fridge/Freezer 60L

$999.00 $1,450.00

On Sale
Vitrifrigo C62iX 12/24v Fridge/Freezer 62L

Vitrifrigo C62iX 12/24v Fridge/Freezer 62L

$1,299.00 $1,599.00