Vitrifrigo 12/24v

Vitrifrigo 12/24v Fridge

Read More...


Vitrifrigo DP150i 12/24v 2-door fridge/freezer 150Lt
On Sale Free Item
Vitrifrigo C115i 12/24v Fridge 118L

Vitrifrigo C115i 12/24v Fridge 118L

$1,319.00 $1,852.00

Free Item
Vitrifrigo C85i 12/24v fridge/ freezer 85L

Vitrifrigo C85i 12/24v fridge/ freezer 85L

$1,299.00 $1,852.00

Free Item
Vitrifrigo DRW180A V12/24 STEELOCK

Vitrifrigo DRW180A V12/24 STEELOCK

$3,284.00 $4,361.00

On Sale Free Item
Vitrifrigo SLIM150 - (140 LITRE)  SLIMTOWER FRIDGE FREEZER
On Sale Free Item
Vitrifrigo C130 LX 12/24V DX OCX STAINLESS STEEL C130LX
On Sale Free Item
Vitrifrigo C130 P V12/24 OCN BLACK FRIDGE ONLY AIRLOCK NEW
On Sale
Vitrifrigo DW210RF 2 DRAW FRIDGE 12/24v STEELOCK

Vitrifrigo DW210RF 2 DRAW FRIDGE 12/24v STEELOCK

$3,799.00 $4,144.00

Vitrifrigo C130L 12/24v Fridge/Freezer 133Lt
Free Item
Vitrifrigo C75L 12/24v Fridge/Freezer 75Lt
Free Item